|

Ogłaszamy konkurs „Wieś na weekend’2023”

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020” zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2022-2023.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekty sfinansowane z PROW 2014-2020. Imprezy mogą być organizowane w okresie od 10 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym na dzień 7 kwietnia 2023 r. w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 125 tys. zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 5 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie, dostępnym poniżej.

Termin składania wniosków:  od 20 marca do 7 kwietnia 2023 roku (liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą).

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2023”

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespół Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 9/311/23 z dnia 1 marca 2023 r.  Planowany termin zakończenia oceny wniosków – 31 maja br. Zespół Oceniający ustali listę rankingową projektów. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu partnera KSOW, a chcą przystąpić do konkursu, prosimy o zarejestrowanie się poprzez zakładkę na portalu www.ksow.pl, a w przypadku problemów należy kontaktować się z Sekretariatem Centralnym KSOW. Dane teleadresowe na stronie www.ksow.pl.

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Biuro Konkursu nr tel. 56 62 15 912, e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl.

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu

Formularz wniosku

Kosztorys

Umowa