Informacje o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to platforma współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na tych obszarach oraz na rzecz ich rozwoju.

Głównym celem KSOW na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym – jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.

Działająca obecnie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stanowi kontynuację Sieci utworzonej w latach 2007-2013, wspartej o nowe działania:

- tzw. SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich),

- Plan komunikacyjny (czyli działania informacyjno-promocyjne o programie PROW).

Podstawy prawne

Podstawą prawną funkcjonowania Sieci jest:

  • art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;
  • rozdział 8 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1552).

Struktura KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Udział partnerów w Sieci zapewnia jednostka centralna (na poziomie krajowym) oraz jednostki regionalne, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW na poziomie krajowym.

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r (poz.1780).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW.  W działania sieci zaangażowane są także, oprócz instytucji zarządzającej i wymienionych wyżej podmiotów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, partnerzy spoza administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty, którym samorządy powierzą wykonywanie zadań jednostek regionalnych.

W celu zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich została utworzona sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W ramach sieci realizowane są działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów współpracy na rzecz innowacji, podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczo-wdrożeniowych.

Sieć KSOW realizuje swoje zadania w oparciu o jeden Plan działania opracowany na okres wdrażania PROW 2014-2020, na podstawie dwuletnich Planów operacyjnych.

Współpraca z KSOW

Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

a)       urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne z fundusze strukturalne,

b)       samorządy województw, gmin i powiatów,

c)       organizacje branżowe,

d)       organizacje spółdzielcze,

e)       izby rolnicze,

f)        instytuty resortowe,

g)       podmioty gospodarcze,

h)       jednostki badawczo-rozwojowe,

i)        organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub znajdujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,

j)        państwowe jednostki doradztwa rolniczego,

k)       służby ochrony przyrody,

l)        lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w dziedzinach rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

m)     szkoły średnie i wyższe,

n)     osoby fizyczne.

 

Zapraszamy do przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i podjęcia wzajemnej współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zarówno na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, jak i wspólnotowym.

Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego. 
Podmioty już zarejestrowane w bazie partnerów KSOW można znaleźć tutaj.