|

WYNIKI KONKURSU WIEŚ NA WEEKEND'2023

Sekretariat Regionalny KSOW informuje o zakończeniu oceny wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu „Wieś na weekend”. Zespół Oceniający powołany Uchwałą nr 9/311/23 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., dokonał oceny wniosków i ustalił listę rankingową projektów, którą Zarząd Województwa zatwierdził w dniu 14 czerwca br.

Lista rankingowa projektów tutaj

Do Konkursu zgłoszono 37 projektów, które przeszły ocenę formalną, w wyniku której:

  • 34 wnioski podlegały ocenie punktowej, z czego 32 projekty wymagały uzupełnienia i korekty. W wyniku weryfikacji złożonych korekt, w 13 projektach obniżono wnioskowaną kwotę dofinansowania z KSOW, z uwagi na nie kwalifikowalność zaplanowanych wydatków (koszty degustacji i poczęstunków, koszty nagłośnienia, oświetlenia i instalacji sceny w części przypadającej na realizację programu rozrywkowego). Do realizacji przyjęto, 27 najwyżej ocenionych projektów z listy rankingowej, zgodnie z dostępnym limitem środków. W przypadku rezygnacji, bądź niewykorzystania środków przez wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, wsparciem zostaną objęte kolejne projekty (od 28 do 34 pozycji na liście), do wyczerpania puli tj. 125 tys. zł brutto.
  • 3 projekty odrzucono z uwagi na niespełnienie obligatoryjnego kryterium dostępu. Wnioski nie zawierały działań promujących projekty zrealizowane ze środków PROW 2014-2020 na terenie gminy, w której Wnioskodawca planował zorganizować imprezę (§ 4 ust. 3 pkt 1d Regulaminu Konkursu).